The Marketplace - EDSA Shangri-La

Lactum 1 to 3 Yrs Old Chocolate Milk Supplement Powder

1.2 kg
₱873

Breastmilk is the best for babies up to 2 years of age and beyond.
Important Notice: There is no substitute for breastmilk.
Ang gatas ng ina ang pinakamabuti para sa bata hanggang 2 taon o higit pa.
Mahalagang paalala: Walang anumang gatas na pwedeng ipalit sa gatas ng ina.

Get the App to order this item Get the App
Scan QR Code to Download App
Cart - 0 Items
1x Product Image Product Name ₱200